11-08-2014

Privacybeleid

Extrea, een rechtspersoon naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Wateringweg 29, 2031EK Haarlem is bieder van het platform, eigenaar van de applicatie en is eigenaar van verzamelde gegevensbestanden. Dierentehuis Louterbloemen, een stichting naar Nederlands recht is gebruiker van het platform en verantwoordelijke voor de getoonde inhoud van deze website.

Wij waken over uw privacy en stellen de relatie die wij met u hebben op prijs. Dit Privacybeleid (het "Beleid") wordt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens aan u verstrekt en is van toepassing op de website http://louterbloemen.virtueelasiel.nl/.

In dit Beleid wordt beschreven welke soorten persoonlijke gegevens wij via http://louterbloemen.virtueelasiel.nl/ over u verzamelen, hoe wij deze persoonlijke gegevens mogelijk gebruiken en met wie wij deze mogelijk delen. Onder "persoonlijke gegevens" wordt alle informatie verstaan waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden, zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere op een persoon betrekking hebbende informatie. In ons Beleid worden ook de maatregelen beschreven die wij nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen. Wij laten u ook weten hoe u ons kunt bereiken voor:

 • de toegang tot, de correctie van, of de verwijdering van de door u verstrekte persoonlijke gegevens;
 • het intrekken van enige eerder door u gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • de kennisgeving aan ons dat wij u niet mogen benaderen met marketingmaterialen over onze producten en diensten; en
 • het stellen van eventuele vragen over ons privacybeleid.

Lees dit Beleid zorgvuldig door. Door uw gebruik van deze website aanvaardt u dit Beleid.

 1. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik daarvan.
  1. Door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens
   1. Donatie
   2. Anoniem doneren
   3. Contact
  2. Automatisch door ons verzamelde persoonlijke gegevens
   1. Logbestanden
  3. Waar worden uw persoonlijke gegevens gebruikt
 2. Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen
 3. Links naar andere sites
 4. De bescherming van uw persoonlijke gegevens
 5. Toegang en correcties
 6. Uw keuzes
 7. Updates van ons Privacybeleid
 8. Contact opnemen

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen en het gebruik daarvan.

Door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens

Door het doen van een donatie verstrekt u bepaalde persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres). Wij leggen hieronder uit hoe en wat voor soort persoonlijke gegevens u zou kunnen verstrekken en hoe wij de persoonlijke gegevens zouden kunnen gebruiken.

Donatie
Indien u een donatie doet via deze website, vragen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en waar nodig bankrekeningnummer, zodat wij u kunnen registreren en identificeren als donateur. De door u verstrekte gegevens met betrekking tot donaties en bancaire machtigingen in het bijzonder zullen worden gebruikt voor het incasseren van gedoneerde bedragen. Daarnaast zullen we deze gegevens gebruiken wanneer we in contact met u willen treden aangaande uw donatie.

Anoniem doneren
Tijdens het donatieproces heeft u de mogelijkheid om een anonieme donatie te doen. Uw volledig ingevulde gegevens worden wel conform de bepalingen van een donatie volgens dit privacybeleid verwerkt, echter wordt uw naam niet op de website bij de betreffende donatie getoond.

Contact
Indien u via de link 'Contact opnemen' op onze website met ons communiceert, kunnen wij om uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vragen, zodat wij op uw vragen en opmerkingen kunnen reageren.

Automatisch door ons verzamelde persoonlijke gegevens

Automatische logbestanden
Wanneer u http://louterbloemen.virtueelasiel.nl/ bezoekt, verzamelen wij automatisch log gegevens die in sommige gevallen als persoonsgegeven worden aangemerkt (zoals uw IP adres, de domeinnaam, de website van waaraf u ons bezoekt, of de datum en duur van uw bezoek). Deze gegevens worden bijeengevoegd voor statische doeleinden en zijn daar niet meer te herleiden tot een identificeerbare persoon. Door deze informatie te verzamelen, leren wij hoe we deze website zo goed mogelijk op onze bezoekers kunnen afstemmen

Automatisch door ons verzamelde persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens delen

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners (bewerkers) die wij hebben ingeschakeld om namens ons diensten te verrichten. Aan deze partijen worden uitsluitend die persoonlijke gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun plichten. Zij mogen dergelijke persoonlijke gegevens alleen gebruiken en openbaar maken voor zover nodig om namens ons diensten te verrichten of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De eigenaar en gebruiker van het platform kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor onderstaande situaties.

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens openbaar maken (i) indien wij dit op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn, (ii) aan rechtshandhavingsinstanties of overige overheidsambtenaren, of (iii) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig of geëigend is om fysieke of financiële schade te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke illegale activiteiten.

Uw persoonlijke gegevens worden in onze database opgenomen en kunnen worden gedeeld met derden met het doel om met u te kunnen communiceren betreffende uw donatie, u te benaderen voor acties en activiteiten, of om u te informeren over ontwikkelingen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens over te dragen in het geval van overdracht van de gehele of een gedeelte van onze onderneming of alle of een deel van de activa. Indien een dergelijke overdracht zich voordoet, zullen wij u hierover informeren en zullen wij ons alle redelijke inspanningen getroosten om de volgende eigenaar te instrueren de door u, via deze website verstrekte, persoonlijke gegevens op een manier te gebruiken die in overeenstemming is met dit Beleid. Indien u na een dergelijke overdracht niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, dient u contact op te nemen met de volgende eigenaar van Universal.

Links naar andere sites

Voor uw gemak en informatie kan onze website links bevatten naar andere websites. Deze websites kunnen onafhankelijk van http://louterbloemen.virtueelasiel.nl/ worden geëxploiteerd. Gelinkte sites kunnen hun eigen privacybeleid hebben en wij raden u sterk aan dit te bekijken wanneer u gelinkte sites bezoekt. Voor zover de door u bezochte gelinkte websites niet gerelateerd zijn aan http://louterbloemen.virtueelasiel.nl/, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, onderhoud of beschikbaarheid ervan.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke waarborgen voor deze website ter bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de persoonlijke gegevens die u verstrekt.

Toegang en correcties

Extrea geeft websitebezoekers redelijke toegang tot de door hen via verstrekte persoonlijke gegevens, alsmede de mogelijkheid om deze te bekijken en te corrigeren naarmate nodig. Voor de bescherming van uw privacy en veiligheid, zullen wij alle redelijke stappen nemen om uw identiteit te verifiëren. Verzoeken om toegang dienen te worden gericht aan info@extrea.nl.

Uw keuzes

Indien u inzage wilt hebben in uw persoonlijke gegevens die wij hebben verwerkt, uw contactgegevens en (e-mail)voorkeuren wilt bijwerken of ons wilt laten weten dat u niet langer wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u een e-mail sturen naar info@extrea.nl of bellen naar +31 (0) 23 532 55 52.

Updates van ons Privacybeleid

Dit Beleid kan regelmatig zonder voorafgaande kennisgeving worden bijgewerkt om wijzigingen in onze online informatiepraktijken te weerspiegelen. Wij zullen een prominente kennisgeving op deze website publiceren om u op de hoogte te stellen van wezenlijke wijzigingen van ons Beleid en bovenaan het Beleid aangeven wanneer dit het laatst is bijgewerkt.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Beleid of als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens of uw voorkeuren die in ons bezit zijn bijwerken, neem dan met ons op door:

 • te bellen naar +31 (0) 23 532 55 52;
 • een e-mail te sturen aan info@extrea.nl; o.v.v. privacyvraag of
 • te schrijven naar Extrea, Wateringweg 29, 2031 EK Haarlem, Nederland